תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי
  1. אתר האינטרנט https://www.lierac.co.il/ (להלן: "האתר") משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים של חברת Lierac Laboratoires Paris (להלן: "ליראק").
  2. האתר מופעל על ידי חברת קוסמן ביוטי בע"מ ח.פ 513832683 מרחוב שלמה המלך 44, הרצליה (להלן: "החברה").
  3. הוראות תקנון זה (להלן: "התקנון") והוראות מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") יחולו על כל שימוש של משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתבוצע על ידי לקוח באמצעות האתר. הלקוח מתבקש לקרוא את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות במלואם, ובעיון.  למדיניות הפרטיות לחצו כאן
  4. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון ולתנאי מדיניות הפרטיות, וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט בגין הפרת התחייבות מפורשת של החברה על פי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את הוראות תקנון זה מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ללקוח. מועד תחילת תוקפו של השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, והשימוש באתר לאחר הפרסום כאמור, יהיה כפוף לתקנון המעודכן.
  6. חברה זכאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו של האתר, לרבות כל פריט תוכן המוצג במסגרתו. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את אופן העברת המידע או כל מאפיין אחר באתר.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסה לאתר ו/או למנוע כל פעולה בו, למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בכל תוכן המופיע בו.
  8. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים, לפי העניין.
 2. השימוש באתר
  1. הלקוח מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב על פי דין. מובהר כי על הלקוח להיות בן 18 לפחות על מנת להיות כשיר לעשות שימוש באתר.
  2. השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד.  מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). האמור בסעיף זה לא יחול על אדם אשר התקשר בהסכם נפרד עם החברה למכירה קמעונאית.
  3. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ללא קבלת אישור בכתב מהחברה. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
  4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  5. הלקוח מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): "רובוטים", "עכבישים", "מחוללים", "וירוסים", מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר לקוח רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.
  6. מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל לקוח להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפר את תנאי השימוש ו/או אם מסר פרטים שגויים ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. המוצרים באתר
  1. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים באתר, להחליף איזה מהמוצרים או להפסיק מכירה או הצגה של איזה מהמוצרים באתר.
  2. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
  3. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע" המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר ופרטים רלוונטיים נוספים. מובהר כי הנתונים אשר נמסרים "בדף המידע" נמסרו על ידי ליראק ובאחריותה והם נכונים למועד בו נמסרו לידי החברה.
  4. מובהר במפורש כי כל מידע המתפרסם באתר לגבי המוצרים הינו בגדר מידע כללי בלבד, אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים ואינו מהווה ייעוץ רפואי או מקצועי. יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר, טרם השימוש בו. במקרים של תופעות לוואי בלתי רצויות, יש לחדול מהשימוש במוצר ולפנות מיד לרופא. שימוש וצריכה של מוצרים הנמכרים באתר נעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 4. ביקורת משתמשים על המוצרים באתר
  1. ככל שהלקוח מבקש לפרסם ביקורת למוצר מסויים באתר, הלקוח מצהיר כי הוא מחזיק במלוא הזכויות לתוכן ולמידע שהוא מבקש לפרסם במסגרת השימוש באתר (להלן יחד:"תוכן המשתמש) כי הוא זכאי לפרסם את תוכן המשתמש וכי תוכן המשתמש הינו מדוייק, לא סודי ואינו מהווה הפרה של הגבלות הכלולות בהסכם או זכויותיו צד שלישי
  2. הלקוח מצהיר כי כל תוכן משתמש אשר פורסם על-ידו הועלה מרצונו והוא מודע לכך כי מידע אישי הוא בוחר להציג באופן ציבורי באתר עלול להיראות ולהיות בשימוש על-ידי אחרים. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתוכן המשתמש.
  3. מובהר כי בקשה של הלקוח לפרסום ביקורת באתר אינה מחייבת את החברה לפרסמה והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם ו/או להסיר ו/או לחסום ו/או לערוך ו/או להעביר ו/או לנטרל ו/או למחוק תוכן משתמש מהאתר, עם או בלי הודעה ללקוח, ככל שהחברה סבורה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרים הבאים:
   1. הוצאת דיבה, לעג, השמצה, לגלוג, עיקוב, הפחדה, איומים, הטרדה או התעללות בכל אדם, באיבה, על רקע גזעני, אתני או בכל אופן אחר;
   2. פרסום, העברה או קידום או הפצה של כל תוכן שהינו בלתי חוקי;
   3. הטרדה או איום נגד החברה או נגד אדם אחר;
   4. התחזות לאדם אחר או ניסיון להוליך שולל משתמשים באתר על-ידי קביעה כי המשתמש מייצג את החברה או צד שלישי בכל דרך שהיא.
   5. הפרה של זכויותיו של צד שלישי.
   6. העלאת מסרים לכל מטרה אחרת מביקורת על המוצרים, לרבות ומבלי הגבלה, פרסום, חומרים שיווקיים, או עשיית כל שימוש מסחרי;
   7.  שימוש בכתובת אי-מייל שקרית או הסוואה בדרך אחרת של המקור ממנו מועלה תוכן המשתמש, לאתר או שימוש בכלים הגורמים לכתובת ה-IP  להיראות אנונימית, כגון גישה דרך שרת של צד שלישי;
  4. אתה מסכים כי החברה לא תהיה מחוייבת או אחראית מכל סיבה שהיא לתוכן המשתמש, לרבות, אך ללא הגבלה, לטעויות בתוכן משתמש או לאובדן או נזק (כולל אובדן מוחלט) שנגרם לתוכן משתמש, להסרת, עדכון או חסימת תוכן משתמש, או לכל כישלון או עיכוב בהסרת תוכן משתמש. למען הסר ספק, אין לחברה כל התחייבות לאחסן, לשמור או לספק עותק מכל תוכן משתמש שמועלה לאתר.
  5. כל תוכן משתמש שהועלה לאתר לאחר אישור החברה יהיה באחריותו הבלעדית של הלקוח והוא מסכים כי הוא יחשב כאחראי לכל תוכן משתמש אותו העלה כאמור וכי החברה אינה מספקת כל הצהרה או הבטחה בקשר לדיוק, איכות או שלמות תוכן המשתמשים המועלה לאתר מובהר כי לא יהיה באישורה של החברה להעלאת תוכן המשתמש לאתר משום לקיחת אחריות כלשהי בקשר עם תוכן משתמש וכי לחברה אין התחייבות חוזית ולא חלה עליה האחריות: (i) לאמת את זהות האנשים הנרשמים לאתר או עושים שימוש באתר; או (ii) לוודא או לפקח על תוכן משתמשים (למרות שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפקח על תוכן המשתמשים במידה ותחשוב שיש צורך בכך). כמשתמש באתר אנו ממליצים לפעול תחת ההנחה כי כל תוכן משתמשים אינו מדוייק.
 5. המחירים באתר
  1. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
  2. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
  3. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד ההזמנה ובכפוף לזמינות המוצר במלאי החברה.
  4. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה.
  5. כל המחירים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים המוצעים באתר לבין המחירים או המוצרים המוצעים בכל ערוץ מכירה או שיווק אחרים, לרבות על ידי משווקים מורשים.
  6. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
 6. ההזמנה באתר
  1. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין אך ורק כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר (בין אם מוצרים זהים ובין אם מוצרים מאותו סוג) שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה או סדרת הזמנות באתר. בנוסף, החברה שומרת את זכותה להגביל, למנוע ו/או לבטל הזמנות ורכישות אשר נחזות להיות, על פי מאפייניהן (כפי שיקבעו על-ידי החברה), כאלה שבוצעו במסגרת הזמנה או סדרת הזמנות ורכישות שאינן לשימוש פרטי ואישי.
  2. הוספת מוצרים בודדים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לקופה".
  3. במסגרת הליך ההזמנה יידרש הלקוח לבחור את דרך האספקה של המוצרים ואת אמצעי התשלום בעבור המוצרים. התשלום בעבור המוצרים ייעשה באתר באמצעות כרטיס אשראי דרך חברת פלא קארד או באמצעות תשלום טלפוני במוקד שירות הלקוחות של החברה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחרים אשר יפורטו באתר ו/או במוקד שירות הלקוחות. יתכן ותתאפשר פריסה לתשלומים בהתאם לסכום הרכישה.
  4. בעת ביצוע הזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ועם אישור ההזמנה על ידי הגורם הסולק או המתפעל את אמצעי התשלום, תינתן הודעה מתאימה לחברה כי הפעולה אושרה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע ההזמנה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
  5. מובהר כי הצעת המוצרים באתר ו/או קליטת ההזמנה על ידי החברה אינה מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח אישור הזמנה ללקוח, בכפוף למלאי הקיים במועד ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.
  6. רישומי מחשבי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
  8. בעצם ביצוע הרכישה באתר, הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לקבלת אישור הזמנה, שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, או כל באמצעות הודעה אלקטרונית בכל אמצעי אחר, כמסמך ממוחשב כהגדרתו בהוראות מס הכנסה ומאשר כי ברשותו האמצעים הטכנולוגים הדרושים לכך
 7. אספקת והובלת מוצרים
  1. אספקת המוצרים ללקוח תעשה בהתאם ובכפוף למדיניות המשלוחים והאספקה של החברה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את דרך האספקה לאחר השלמת ההזמנה ללא קבלת אישורה של החברה אשר עשוי להיות מותנה בתשלום נוסף או בתנאים אחרים.
  2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים הנובעים מגורמים אשר אינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב הנובע מקושי ליצור קשר עם הלקוח. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות החברה לאספקת המוצרים. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו.
  3. בעת אספקת המוצרים, בין באמצעות איסוף עצמי (בתאום מראש בלבד) ובין באמצעות משלוח, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה וייפוי כוח מטעם בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת המוצרים וזאת כתנאי למסירת המוצרים.
 8. ביטול הזמנה
  1. ביטול הזמנה על ידי הלקוח יעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הביטולים וההחזרות של החברה.
  2. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, לספק את המוצרים ללקוח בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה בכל מועד עד אספקת ההזמנה ללקוח. במידה ובוטלה ההזמנה, כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול ההזמנה.
  3. מובהר כי בכל מקרה ביטול הזמנה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור בהוראות תקנון זה ו/או בהוראות מדיניות הביטולים וההחזרות של החברה כדי לגרוע ממנו.
 9. הסכמה לקבלת פרסומת
  1. ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.
 10. זכויות קניין רוחני
  1. האתר ותוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם ("AS IS"), לצורכי מתן מידע ללקוח ולשימוש אישי של הלקוח בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
  2. התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או תחת שימוש בהרשאה) של החברה.
  3. העתקה ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הלקוח, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה ללקוח הרשאה ספציפית מטעם החברה מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל, חקיקה בינלאומית ואמנות בינלאומיות.
  4. סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים אשר מופיעים באתר (כולם יקראו להלן: "סימני המסחר"), בין אם הם רשומים כסימני מסחר ובין אם לאו, הינם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של החברה. אין לראות בהצגת תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של החברה. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הלקוח לדעת, כי החברה רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.
  5. הלקוח מצהיר ומאשר כי בבקשתו לפרסום תוכן משתמש באתר הוא מעניק לחברה רישיון לא בלעדי, בלתי-חוזר, עולמי, ללא הגבלת זמן, בלתי מוגבל, ניתן להמחאה, ליצירת רישיונות משנה, להעתיק, להכין יצירות נגזרות, לשפר, להפיץ, לפרסם, להסיר, לשמור, להוסיף, לעבד, לנתח, להשתמש (גם באופן מסחרי), בכל דרך הידועה כעת ובכל דרך שתפותח גם בעתיד, בכל תוכן המשתמש אותו הלקוח מפרסם באתר, לרבות ללא הגבלה, רעיונות, קונספטים, טכניקות או מידע, ללא כל צורך בהסכמה של הלקוח או הודעה ללקוח וללא כל צורך בתשלום ללקוח.
 11. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
  1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הלקוח ליצור קשר ו/או "להוריד" תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות / מקושרות/מאוגדות/מסונפות/כלולות עם החברה. החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, אינם תומכים או מציגים או אחראים בכל הנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא בוצעה סקירה של התוכן באתרים אלו. לחברה אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ההתנהלות באתרי צדדים שלישיים. בנוסף, מובהר כי החברה אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרי צדדים שלישיים.
  2. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרי צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים חיצוניים לאתר ובנוסף החברה אינה בהכרח סומכת ידה באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.
  3. לאור האמור לעיל, החברה ממליצה ללקוח להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו. הלקוח פוטר את החברה ו/או כל גורם הקשור אליה, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתו באתר של צד שלישי.
 12. הגבלת אחריות
  1. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE" . ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות בחברה (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט.
  2. החברה תעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה עצמה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש על ידי הלקוח. מובהר כי בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  3. בשום מקרה, החברה לא תהיה חייבת בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור למוצרים ו/או לאתר ו/או לתקנון זה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של החברה לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר.
 13. סמכות שיפוט והדין החל
  1. תקנון זה והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הלקוח.
  2. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתקנון זה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.
 14. שונות
  1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות התקנון.
  2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי התקנון לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  3. התקנון אינו חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  4. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.
  5. העדר תוקף של אחד או יותר מתנאי תקנון זה לא תשפיע על תקפות התקנון בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

לבירורים נוספים ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכתובת שלמה המלך 44, הרצליה, בטלפון: 09-7402408 בימים א'-ה' בין השעות 09:30-12:30 או באמצעות הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..